Γενική Συνεύλευση – Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 – στο σπίτι της Ε.Κ.Γ.

03 March 2022 | Νέα > Ανακοινώσεις > Νέα


Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι,

Σας προσκαλούμε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 στις 19:00, στο Σπίτι της Ελληνικής Κοινότητας ΓενεύηςAv. Petit-Senn 43, 1225 Chêne-Bourg. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επανασυνεδρίαση θα γίνει 30’ αργότερα, στις 19:30.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:
1. Έναρξη Γ.Σ. – 19:00 (απαρτία) / Επανασυνεδρίαση Γ.Σ. – 19:30
2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα για τη Γενική Συνέλευση
3. Πρακτικά Γ.Σ. 2019, ανάγνωση και έγκριση
4. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου 2019, 2020 και 2021
– Εκδηλώσεις και δράσεις
– Ενέργειες για την Ένωση με την Ελληνική Κοινότητα Γενεύης
5. Αναφορά των Ελεγκτών ταμείου 2019, 2020 και 2021
6. Αποτελέσματα Χρήσεως του Συλλόγου για τα έτη 20192020 και 2021, έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ.
7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Εκλογή δύο (2) Ελεγκτών ταμείου
9. Επόμενα βήματα για την Ένωση με την Ελληνική Κοινότητα Γενεύης, τη λύση του Συλλόγου και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΕΓ (η ψηφοφορία για τις προτάσεις θα γίνει σε Έκτακτη Γ.Σ.)

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια συνδρομή για κάθε μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης ανέρχεται στα 50 Ελβετικά Φράγκα. Για τα μέλη που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους πριν τη Γ.Σ., αυτό μπορεί να γίνει με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Association Hellénique de Genève – Case Postale 1873, · Carouge CH-1227
POSTFINANCE 12-16221-4
IBAN: CH4209000000120162214
BIC: POFICHBEXXX

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γενεύης

======

Chers membres, compatriotes et amis,
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de l’Association Hellénique de Genève, qui aura lieu le lundi 28 mars 2022 à 19h00, à la Maison de la Communauté Hellénique de GenèveAv. Petit-Senn 43, 1225 Chêne-Bourg. En cas d’absence de quorum, la nouvelle réunion aura lieu 30′ plus tard, à 19h30.

Ordre du Jour:
1. Ouverture de l’Assemblée générale à 19h00 / défaut de quorum l’Assemblée Générale aura lieu à 19h30
2. Élection du Président et du Secrétaire de l’Assemblée Générale
3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2019 : lecture et approbation
4. Compte-rendu des actions du Conseil d’administration ‪2019, 2020 et 2021‬ ‬‬‬
– Événements
– Actions entreprises dans le but de l’Union avec la Communauté Hellénique de Genève
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 2019, 2020 et 2021
6. Bilan de la gestion financière de l’Association pour les années 20192020 και 2021, approbation des comptes et quitus au Comité d’Administration pour l’exercice écoulé‬
7. Élection des membres du nouveau Comité d’administration
8. Élection de 2 vérificateurs aux comptes
9. Prochaines étapes pour l’Union avec la Communauté Hellénique de Genève, la dissolution de l’Association et le transfer des actifs de l’ AHG (le vote sur les propositions aura lieu en Assemblée Générale Extraordinaire)

Pour rappel, la cotisation annuelle pour chaque membre de l’AHG s’élève à 50 CHF. Pour tous les membres qui le souhaitent, mais qui n’ont pas encore réglé leur cotisation, notre compte bancaire est le suivant :

Association Hellénique de Genève – Case Postale 1873, · Carouge CH-1227
POSTFINANCE 12-16221-4
IBAN : CH4209000000120162214
BIC : POFICHBEXXX

Pour le CdA de l’Association Hellénique de Genève
Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης
Association de la Communauté Hellénique de Genève
©2023